Aşağı Kaydır

Kvkk Aydınlatma Metni

Fiogaz olarak kişisel verilerin korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu itibarla, Fiogaz’ın, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10 uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve tüm ilgililerin dikkatine sunarız. 

1. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşleniyor

Müşterilerimizin kişisel verileri bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle işlenmektedir. 

İlgililerin kişisel verileri ise Başkentgaz’a ait tüm varlıkların korunması, güvenliğinin ve denetim sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan kaynakların hakların kullanılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, banka, PTT, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara işbu metnin 1 inci maddesinde yer alan amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; Genel Müdürlük veya Şubelerimiz üzerinden yapılmış olan başvurular, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, PTT, Bankalar, güvenlik kameraları vb. gibi yöntemler ile Şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. Müşterilerimizin/ilgililerin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun 11 inci Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini yazılı olarak talep etme haklarınız, Şirketimizin mevzuattan ve iş bu formdan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.